Garbi, Sxoinas, Pazis February 10, 2008 Washington, DC