Angelos, Stelios, Diamandis Dinisiou May 20, 2007 Washington, DC